השאיר פרטים ונחזור אליך בהדקם
קבוצת לאוס מדיה ואינטראקטיב כוללת מגוון מותגים שונים בתחום השיווק באינטרנט, הקבוצה מתמחה במתן שירותי אינטרנט הכוללים בין היתר, עיצוב ומיתוג, בנייה ופיתוח, קידום אורגני ופרסום ממומן של אתרי אינטרנט!
balloon1 balloon2 balloon3

תקנון

תקנון מועדון לקוחות – קבוצת לאוס מדיה ואינטראקטיב בע"מ

 

  1. מבוא

 

מועדון הלקוחות של קבוצת לאוס מדיה ואינטראקטיב בע"מ הינו מועדון לקוחות שהוקם במטרה להעניק לחברי המועדון עדכונים, מידע והטבות שונות ומגוונות.

 

  1. הגדרות

 

2.1 .            "הטבות" – כפי שיפורסמו מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של קבוצת לאוס מדיה ואינטראקטיב בע"מ .

2.2.             "חבר מועדון"- מי שמלאו לו מעל 18 שנים, מילא "טופס הצטרפות" והתקבל כחבר מועדון על פי שיקול דעתה הבלעדי של קבוצת לאוס מדיה ואינטראקטיב בע"מ.

2.3.             "טופס הצטרפות" – הינו טופס מקוון למילוי והרשמה בנוסח שיקבע ויעודכן מעת לעת ע"י קבוצת לאוס מדיה ואינטראקטיב בע"מ.

2.4.             "אתר" – אתר האינטרנט של קבוצת לאוס מדיה ואינטראקטיב בע"מ.

2.5.             "המועדון" – הינו מועדון הלקוחות של קבוצת לאוס מדיה ואינטראקטיב בע"מ.

2.6.             "מנהלת המועדון" – הינה קבוצת לאוס מדיה ואינטראקטיב בע"מ.

2.7.             "תקופת החברות" – הינה תקופה של שנה מיום ההצטרפות למועדון ותחודש לתקופות נוספות על פי שיקול דעתה הבלעדי של קבוצת לאוס מדיה ואינטראקטיב.

2.8.             "התקנון" – הינו תקנון המועדון כמפורט במסמך זה.

 

  1. הצטרפות למועדון

 

3.1.             ההרשמה למועדון אפשרית למי שמלאו לו 18 שנים בלבד.

3.2.             ההרשמה למועדון אפשרית רק ללקוחות קיימים של קבוצת לאוס מדיה ואינטראקטיב בע"מ המקבלים את שירותי החברה. לקוחות אשר סיימו את תקופת קבלת השירותים מן החברה ואינם נמנים על לקוחות החברה בפועל, לא זכאים לחברות במועדון ולמנהלת המועדון שיקול הדעת הבלעדי לבטל את חברותם במועדון.

3.2              ההרשמה למועדון נעשית באמצעות מילוי ושליחה של טופס הצטרפות.

3.3.             מנהלת המועדון תהיה רשאית לדחות בקשה להצטרף למועדון מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתחול עליה חובה לנמק את סירובה.

3.4.             הסכמה לכל תנאי התקנון הינה תנאי לחברות במועדון. מילוי טופס ההצטרפות ושליחתו כאמור לעיל, כמוהו כהסכמה של מי שמבקש להירשם למועדון לכל הוראות התקנון לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון. לחבר המועדון לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם הוראות התקנון ו/או שינוי התקנון.

3.5.             חבר המועדון אחראי לעדכן את המועדון בכל שינוי שיחול באיזה מפרטיו האישיים המפורטים בטופס ההצטרפות ובכלל זה בכתובת הדואר האלקטרוני שלו. מנהלת המועדון לא תהיה אחראית לאי קבלת הטבה, דיוור, עדכון או הודעה בקשר עם המועדון בשל אי עדכון הפרטים כאמור.

3.6.             עם סיום תקופת החברות במועדון, כהגדרתה בסעיף 2.6, תסתיימנה גם ההטבות והזכויות שצבר חבר המועדון בתקופת החברות, ככל שצבר כאלה.

3.7.             בהצטרפותו למועדון וככל שלא הודיע למנהלת המועדון אחרת, מאשר חבר המועדון את הסכמתו לקבל עדכונים תקופתיים ותוכן שיווקי ופרסומי מקבוצת לאוס מדיה ואינטראקטיב בע"מ, בכל אמצעי תקשורת שקבוצת לאוס מדיה ואינטראקטיב בע"מ תמצא לנכון, בקשר לפעילויותיה, למוצריה, לשירותיה ולהטבות מטעמה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולתקופה שאינה מוגבלת בזמן.

3.8.             לקוח המבקש להפסיק לקבל עדכונים תקופתיים מקבוצת לאוס מדיה ואינטראקטיב בע"מ, במהלך תקופת החברות במועדון או לאחריה, יודיע על כך לקבוצת לאוס מדיה ואינטראקטיב בע"מ ע"י פניה ישירה לשירות הלקוחות של הקבוצה בטלפון : 04-8455445.

 

  1. הטבות לחברי המועדון

 

4.1.             במסגרת החברות במועדון, חברי המועדון יהיו זכאים להטבות אשר ישתנו מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של קבוצת לאוס מדיה ואינטראקטיב בע"מ.

4.2.             ההטבות הינן אישיות לחברי המועדון ואינן ניתנות להעברה.

4.3.             מנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את ההטבות ו/או את מחיריהן ו/או עלותן ו/או להציע הטבה חילופית, בכל עת, על פי שיקול דעתה.

4.4.             קבוצת לאוס מדיה ואינטראקטיב בע"מ שומרת לה את הזכות להפסיק/לשנות את פעילות המועדון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ולא תהיה לחברי המועדון כל טענה בגין הפסקת/שינוי פעילות המועדון.

 

  1. סיום וביטול החברות

 

5.1.             קבוצת לאוס מדיה ואינטראקטיב בע"מ תהיה רשאית לסיים/לבטל חברותו של חבר מועדון בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

5.2.             כל חבר  מועדון יהיה רשאי לבטל את חברותו במועדון בכל עת, בהודעה שתימסר למנהלת המועדון בכתב. הביטול בפועל ייעשה תוך 3 ימי עסקים מיום קבלת הבקשה.

5.3.             במקרה של סיום או ביטול חברות במועדון מכל סיבה, לא יהיה חבר המועדון זכאי להטבות כלשהן.

 

  1. מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר

 

6.1.             הפרטים האישיים שיימסרו על ידי כל אחד מחברי המועדון במסגרת מילוי טופס ההצטרפות והשימוש באתר וכיוצ"ב וכן הפרטים שייקלטו על ידי מערכות קבוצת לאוס מדיה ואינטראקטיב בע"מ בגין רכישות חבר המועדון ו/או מימוש הטבות, יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של קבוצת לאוס מדיה ואינטראקטיב בע"מ.

6.2.             קבוצת לאוס מדיה אינטראקטיב לא תמסור את פרטי חבר המועדון לצדדים שלישיים, אלא בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן:

6.2.1.          אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין.

6.2.2.          אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי חבר המועדון ובכל  מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין חבר המועדון לבין קבוצת לאוס מדיה ואינטראקטיב בע"מ.

6.2.3.          אם תארגן את פעילות המועדון במסגרת גוף אחר, וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות המועדון עם פעילותו של גוף אחר – קבוצת לאוס מדיה ואינטראקטיב בע"מ תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי חבר המועדון, ובלבד שגוף אחר זה יקבל על עצמו, כלפי חבר המועדון, את הוראות מדיניות פרטיות זו. במקרה של העברת פרטי חבר המועדון לגוף אחר כאמור, קבוצת לאוס מדיה ואינטראקטיב בע"מ תמסור הודעה על כך לחברי המועדון.

6.3.             מילוי טופס ההצטרפות מהווה הסכמה של חבר המועדון לכך שפרטי חבר המועדון שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת קבוצת לאוס מדיה ואינטראקטיב בע"מ, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של קבוצת לאוס מדיה ואינטראקטיב בע"מ ו/או מי מטעמה וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות:

6.3.1.          למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לחבר המועדון בכל דרך, לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת ו/או באמצעי אחר).

6.3.2.          לצרכי ניהול המועדון, עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר למועדון.

6.3.3.          לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות.

6.3.4.          לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות "עוגיות" (COOKIES), שימוש כאמור בפרטי חבר המועדון לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור ייחשב לקניינה של קבוצת לאוס מדיה ואינטרקאקטיב בע"מ וחבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות , תשמ"א-1981. קבוצת לאוס מדיה ואינטראקטיב בע"מ לא תיחשב כמפרה התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות המשתמש, בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה-1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

6.4.             חברי המועדון מאשר כי ידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי  מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. חבר המועדון מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטי חבר המועדון ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

6.5              חבר מועדון אשר מתנגד לשימוש בפרטי חבר המועדון שלו ו/או שמעוניין להסיר עצמו ממאגר המידע הרשום בבעלות מנהלת המועדון ו/או שמבקש שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר, יודיע על כך בכתב למנהלת המועדון, ובמקרה זה מנהלת המועדון תפעל בהתאם להוראה שנמסרה לה וקבוצת לאוס מדיה ואינטראקטיב בע"מ תהיה רשאית , לפי שיקול דעתה, לבטל את חברותו במועדון מבלי שיהיה זכאי לפיצוי כלשהו בגין כך.

 

  1. אחריות

 

7.1.             מנהלת המועדון ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג, בקשר למימוש ו/או אי מימוש ו/או השימוש בהטבות ו/או בקשר לנזק כלשהו, עקיף, תוצאתי או נסיבתי, אשר יגרם לחבר המועדון או לצד שלישי כלשהו בקשר עם המועדון ו/או ההטבות, לרבות אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב.

7.2.             קבוצת לאוס מדיה ואינטראקטיב אינה מתחייבת כי האתר ו/או המועדון לא ייסגרו ו/או כי הפעילות בהם לא תופסק באופן זמני או קבוע והיא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או המועדון ו/או את פעילותה בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי. על כן, חברי המועדון מתבקשים לנהוג בהתאם וליצור גיבוי מחוץ לאתר של כל מידע ו/או תוכן אותו הינם מעוניינים לשמור.

7.3.             קבוצת לאוס מדיה ואינטראקטיב בע"מ ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש במועדון ו/או באתר , לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בהם, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטתם, ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את חבר המועדון בכל סעד ו/או זכות. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהא קבוצת לאוס מדיה ואינטראקטיב בע"מ רשאית מכל סיבה שתיראה לה סבירה, לבטל את המועדון או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לאף אדם, לרבות לחברי המועדון , לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט קבוצת לאוס מדיה ואינטראקטיב בע"מ עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי היא, או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו לאדם כלשהו, לרבות לחבר מועדון, עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל ו/או עקב הפעולות שינקטו כאמור.

7.4.             רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתר אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. לאוס מדיה ואינטראקטיב בע"מ נוקטת באמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידי חברי המועדון באתר, אולם על חברי המועדון לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. קבוצת לאוס מדיה ואינטראקטיב בע"מ אינה מתחייבת שהשירותים והמידע באתר ובשרתי המועדון ( או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם. בגלישה באתר , בהרשמה ובהעלאת תוכן ו/או מידע , חברי המועדון משחררים את קבוצת לאוס מדיה ואינטראקטיב בע"מ ו/או מי מטעמה מאחריות לכל נזק שייגרם להם ו/או למי מטעמם עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותרים על כל טענה כנגד קבוצת לאוס מדיה ואינטראקטיב בע"מ ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

 

  1. דרכי מסירת הודעות

 

8.1.             דרכי מסירת הודעות מהמועדון לחברי המועדון, בכל דבר ועניין, ייעשו באופן ובדרך שייקבע על ידי קבוצת לאוס מדיה ואינטראקטיב בע"מ, ולפי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור, פרסום באתרי הקבוצה או פרסום באמצעי תקשורת כלשהו ו/או באמצעות דיוור ישיר, ייחשב כמסירת הודעה לחברי המועדון ולחברי המועדון לא תהיינה טענות ו/או דרישות בגין כך ו/או טענה לאי ידיעה אודות תוכן ההודעה.

8.2.             דרכי מסירת הודעות מחברי המועדון לקבוצת לאוס מדיה ואינטראקטיב בע"מ, בכל דבר ועניין , ייעשו באמצעות פנייה לשירות הלקוחות באמצעות דואר אלקטרוני : office@leos.co.il . או בטלפון 04-8455445.

 

  1. כללי

 

9.1.             יובהר כי אין בהוראות תקנון זה כדי לגרוע באופן כלשהו מהוראות תקנון אתר קבוצת לאוס מדיה ואינטראקטיב בע"מ בכל הנוגע לשימוש באתר.

9.2.             קבוצת לאוס מדיה ואינטראקטיב בע"מ שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת, את הוראות התקנון, כולן או חלקן, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

9.3.             התקנון המעודכן יחייב החל ממועד פרסומו באתר. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי ההנהלה בקבוצת לאוס מדיה ואינטראקטיב בע"מ.

9.4.             קבוצת לאוס מדיה ואינטראקטיב בע"מ רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות את שם המועדון, סמלי המועדון וכיוצ"ב בכל עת.

9.5.             בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר למועדון, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. האמור לעיל לא יחול על עדכונים שהמועדון יערוך בתקנון, אשר יגברו על הוראות התקנון הלא מעודכנות.

9.6.             האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לגברים ונשים כאחד.

9.7.             כל התנהלות של קבוצת לאוס מדיה ואינטראקטיב בע"מ לטובת חבר מועדון בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור שלה על האמור בתקנון זה.

9.8              שעות פעילות שירות הלקוחות : ימים א-ה בין השעות 10:00-17:00 ( ללא ימי שישי, ערבי חג, חגים, שבתות וימי שבתון ).

 

 

 

אנו מברכים אותך על הצטרפותך למועדון הלקוחות שלנו

ומאחלים לך הנאה מרובה

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
Posicionamiento Web